A website created in fulfillment of requirements on PI100 (Philippine Institutions 100) under the class of Professor Karganilla.

Section WBYDX1
University of the Philippines Manila
College of Arts and Sciences

ABOUT THE AUTHOR:

Author: Bello, Chris Chesser M.
Student Number: 2007-28930
Course: Computer Science
Blog: Cetera Desunt


Comments/Suggestions/Reactions here:
MULTIPLY SITE
 1. Pitong Bagay Tungkol sa mga Pilipino at sa Pilipinas Ayon kay Gregoria de Jesus

  1. "Noong mga panahong yaon ay lubhang mapanganib ang aming kalagayan at palibhasa’y ang mga anak ng bayan ay inip na sa kanyang pagkagapos ay bumalikwas at nagkaisa na tulad sa isang tao lamang ang lahat kaya’t biglang lumaganap ang K. K. K. at gabi gabi aypuno halos ang aming tahanan ng mga taong duminig sa tinig ng inang bayan at dito’y kabilang ang tatlong mag-aama na Enrique Pacheco, Cipriano Pacheco, Alfonso Pacheco, Tomas Remigio, Francisco Carreon na pawang kaanib sa Kataastaasang Sanggunian ng katipunan at mga tao rin namang kasama sa unang sigaw ng Katipunan, ay halos ang lahat ay madalas na inuumaga sa pagganap ng tinatawag na "juramento" o panunumpa."

  Paliwanag:

  Ito ang nangunguna sa listahan dahil masasabing mayroong dalawang katangian ng mga Pilipino ang naisalarawan ni Gregoria de Jesus sa bahaging ito. Una ay ang pagiging likas na makabayan ng mga Pilipino. Buhay na buhay ang nasyonalismo para sa ating mga Pilipino. Nakita nating kung gaano kadaming buhay ang nawala upang ipaglaban lamang ang ating bansa laban sa mga dayuhang nanakop sa atin noon. Natural para sa ating mga Pilipino na mahalin ang ating bansa. Sa katunayan, sa kasalukuyang panahon ay laganp pa rin ito para sa atin. Makikita natin ang pagiging “proud” natin para sa ating bayan. Nandiyan ang pagsusuot ng mga damit at aksesoryang may simbolo ng ating bansa, mga kilusang nagnanais at nagpoprotesta para sa isang maayos na gobyerno, ang kampanya para sa isang malinis na eleksyon, atbp.

  Ikalawa naman ay ang pagkakaroon ng pagkakaisa lalo na sa mga panahong kailangan ito para sa pagtatanggol sa bayan.  Maraming beses na ring napatuyan ito.  Halimbawa na lang ay ang ilang people power na naganap sa ating kasaysayan. Noong 1896, nagkaroon ng People Power Revolution at nagkaisa ang milyon-milyong mamamayanan ng Pilipinas at nagtungo sa Edsa para ipaglaban ang ating kalayaan.

  2. “Siya ay naging kalihim ni Andres Bonifacio at siya ang iniwang tagapatnugot ng lahat ng tropa sa dako ng hilagaan at sila ang nagtapos ng pakikilaban sa Montalban at San Mateo, kaya ng siya ay humantong sa Pasig ay dito kami nagkatagpong muli at nagkasintahan at ang aming pagiisang puso ay ginanap sa matandang simbahan sa Quiapo ng mga katoliko at ng magkaroon ng Paz o Kapayapaan ang Revolucion Filipina ay pumisan kami sa tahanan ni Dr. Ariston Bautista, kilalang pilantropo, sa piling ng kanyang asawang Petrona Nakpil, kasama-sama rin ang aking bienan, mga hipag, bayaw at kami ay nagsamasamang parang tunay na magkakapatid na isang tiyan lamang ang pinagbuhatan.”

  Paliwanag:

  Bagamat di tahasang nabanggit o sinabi, makikita natin na ang bahaging ito ay nagsasaad ng isa pang katangian nating mga Pilipino. Ang katangiang ito ay ang close family ties o ang pagiging malapit sa miyembro ng isang pamilya. Ang mga Pilipino ay kilala na may pagpapahalaga sa isang pamilya. Alam natin na ang ilan sa  ating kaalaman at karamihan sa mga aral na ginagamit sa buhay ay nagmula sa ating mga magulang. Pinahahalagahan natin ang ating mga pamilya dahil sila ang tumatayong sandigan natin sa mga panahong kailangan natin ng kasama at alam nating anupaman ay di nila tayo basta-bastang tatalikuran. Mga halimbawa ng katangiang ito ay ang patuloy pa rin na pagsimba ng isang pamilya linggo-linggo, madalas na pamamasyal na sama-sama, pagtutulong-tulong sa mga gawaing bahay, pagdadasal ng sabay-sabay, pagkain ng sabay-sabay, atbp. Sa nasyonal na antas naman, isang halimbawa ng pagpapahalaga sa pamilya ay ang pagturing at pagmamahal kay yumaong si Pangulong Corazon Aquino bilang ina. Bagamat, di natin kadugo ay itinuring na ina ng karamihan sa Pangulong Cory dahil tumayo siyang ina para sa ating demokrasya.

  3. “Noon marahil ay mayroon na akong labingwalong taong gulang at mayroon nang pumapanhik na mga binata sa aming tahanan at dito’y kabilang si Andres Bonifacio, kasama si Ladislao Diwa at ang pinsan kong Teodoro Plata na eskribano nang panahong yaon, nguni’t wala akong nakakausap sa kanila tungkol sa suliranin ng pagibig palibhasa ang mga magulang at dalaga sa panahong yaon ay totoong maingat at ikinahihiya halos na masabing sila’y may tagahanga at katunayan ay mayroon na palang isang taong nanunuyo si Andres Bonifacio sa aking mga magulang ay hindi pa kami nagkakaunawaan ng mga niloloob sa pagibig at may tatlong buwan pa ang nakaraan ay naalaman kong hindi kasangayon ang aking ama sa pangingibig sa akin ni Bonifacio sa dahilang ito ay mason, at ang mga mason ng panahong yaon ay ipinalalagay ng mga matanda, sa kagagawan ng mga prayle, na masasamang tao, ay noon pa naman ako nagkakaroon ng bahagyang pagibig sa kanya.”

  Paliwanag:

  Sa bahaging ito ng akda inilalarawan ang babaeng Pilipina noong panahong yaon. Ang mga babaeng Pilipina ay kinikilala bilang mayumi at mahinhin na mga kababaihan. Sila ay korserbatibo at parang mga perlas na di mo dapat hawakan. Itinuturing na ang Pilipina ay mayroong kabutihang asal na turo mula sa kanilang mga magulang. Sa kasalukuyan ay may mangilan-ngilan pa ring mga kababaihang Pilipino ang ganto ngunit sa karamihan ay hindi na dahil naapektuhan na ng kanluraning ideyolohiya. Noon ay isang malaking usapin para sa mga kababaihan ang pagkakaroon ng mga manunuyo o kasintahan. Sa usaping pag-ibig, malaki ang ginagampanan ng mga magulang. Sinasalang mabuti ng mga magulang ang mga manunuyo ng kanilang anak na babae dahil ayaw nila itong masaktan at mapunta lamang sa isang lalaking may masamang intensyon sa kanilang anak. Dapat ay pumasa muna sa kanila ang isang lalaki. Dapat rin ay personal itong pinupuntahan sa bahay upang manilgaw. Noon, at maaring hanggang ngayon, ay pinahahalagahan ng lipunang Pilipino ang kababaihan. Dapat silang tinatrato ng maganda at hindi sinasaktan.

  4. “Minsan o makalawa isang buwan ay nagkakaroon ng “junta” ang mga punong tagapagpaganap, dahil dito’y lalong nagkaroon ng maraming gawain ang limbagang pinamamahalaan ng Kalihim na Emilio Jacinto kaya’t kinailangan na niya ang pamamahala sa boong maghapon at noon ay ang dinadamit ko halos ay ang mga kasulatan na lubhang mapanganib ingatan ng panahong yaon at labis nang banggitin pa dito kung saan ako ihahantong ng kapalaran kung madakip sa aking pagiingat at gayon din naman sa mga taong nakatala sa kasulatang yaon na pawang anak ng Pilipinas na umiibig sa kalayaan, sapagka’t may mga pangyayaring sa pamamagitan lamang ng suplong ay maraming buhay ang napuputi.

  Paliwanag:

  Ang mga Pilipino rin ay isang malayang bansa. Lubos na pinahahalagahan ang ating kalayaan at kung sa tingin natin ay nasusuway ito o hindi natin nagagaamit, ay lumalaban tayo at kumikilos upang magamit muli ito at mabuksan. Dahil dito, tayo ay isang demokratikong bansa. Malaya tayong gamitin ang ating karapatan at gamitin ito ayon sa ating nais. Nakita natin kung pano nilabanan ng ating mga ninuno ang pananakop ng mga dayuhan sa atin. Nakita din natin kung pano labanan ng masa ang diktaturang pamamahala ng panahon ni Marcos gamit ang Edsa evolution noong 1986. Hanggang sa kontemporaryong panahon ay may mga pagkakataon na naipapakita natin ang katangiang ito. Naalala ko ang isang linya sa kantang Bayan ko na nagsasabing, “Ibong mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak” - ganyan din tayong mga Pilipino.

  5. “Nguni’t ang dinaramdam ko lamang na madalas na ako’y napatutulong sa ilang kapatid na inaasahan kong magmamalasakit ay hindi naman tumutulong sapagkat kapag naalaman ang taglay ko ay mga bagay na totoong mapanganib ng panahong yaon ay pinakaiilagilagan ako.”
  "Noon ay para akong isang katatakutan pagka’t lahat ng akyatin kong bahay upang magparaan muna ng oras ay ipinagtatabuyan ako at mamamatay wari sila sa takot."

  Paliwanag:

  Masasabing may mga pagkakataon na ilag ang mga Pilipino at tinatalikuran natin ang ilang mga bagay kapag alam nating delikado ito o maari tayong masaktan kung gagawin nating ang bagay na ito. Kumbaga ay ang mga Pilipino ay likas na “cautious” na mga tao. Maiingat tayong gawin ang ilang bagay dahil isinasalang-alang natin kung ano ang tama o mali, kung ano ang sasabihin ng ilan, kung makakabuti ba ito o hindi, etc. Madami tayong isinasaalang-alang bago umaksyon o gumawa ng isang bagay.

  6.  ”Tungkol sa suliraning pagsusugal ay ang marapatan ng tagausig balangay at mapatotohanang nagkasala, siya’y lalapatan ng hatol na siya’y ihihiwalay hangga’t di nagbabago ng kaniyang kaugalian. Lahat naman ng mga nagsitanggap ng aral at saka ang mga maparusahan ay pawang nangagsipagbago naman ng ugali.”

  Paliwanag:

  Ang mga Pilipino rin ay laging bukas sa pagbabago. Madaming beses na rin nating nakita ito mula pa sa ating mga ninuno. Nang dumating ang mga dayuhan, tinanggap natin sila at tinanggap ang mga kaugalian nila at ang kulturang dala nila. Naging bukas din tayo sa mga kaisipan na nagmula sa kanila. Natutunan nating tanggapin sa ating mga sarili ang mga bagay na naituro nila. Sa kasalukuyan, hindi lang tayo bukas sa pagbabago kundi nais natin ng pagbabago. Nais nating mabago ang kasalukuyang gobyerno. Makikita natin yan dahil buhay na buhay ang aktibismo sa bansa. Ang pagbabago sa ating lipunan ay itinuturing na mahalaga sapagkat para sa atin, malaki ang ginagampana nito para sa ating pangaraw-araw na kabuhayan.

  7. “Ang pinakatelepono ng panahong yaon ay mga tao rin kaya alam ko agad kung tahimik saka pa lamang ako uuwi ng bahay at mananahimik ng kaunti.

  Paliwanag:

  Mahalaga para sa ating mga Pilipino ang komunikasyon at relasyon sa ating kapwa.  Alam natin at pinahahalagahan ang mga tao sa ating paligid dahil sila ang araw-araw nating nakakahalubilo sa ating buhay. Ang mga Pilipino rin ay likas na mapagkaibigan. Ang mga kaibigang ito ay pinahahalagahan natin dahil sa kariwan, sila agad ang ating puntahan sa panahon na may problema tayo. Para sa atin, mas mabuting kung lahat ng mga tao sa ating paligid ay kasundo natin dahil mas madaling magtrabaho o gumawa ng mga bagay-bagay kung alam nating maayos ang relasyon natin sa iba.

  Reference:

  de Jesus , Gregoria.  Mga Tala ng Aking Buhay at Mga Ulat ng Katipunan. Manila: Limbagang Fajardo. 1932. <http://www.filipiniana.net/ArtifactView.do?artifactID=GVH000000019&query=tala%20ni%20gregoria>.